Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

*Nákup v internetovom obchode Superpes.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP.


*Predávajúci: Eva Klačanská, internetový obchod superpes.sk, Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou, zastupujúca a poverená osoba: Monika Klačanská

fakturačné údaje: Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou , IČO: 43838375, DIČ: 1075283847, spoločnosť je zapísaná na Obvodnom úrade v Bánovciach nad Bebravou, číslo živnostenského registra: 310-6406

*Odberateľ/zákazník/kupujúci(ďalej len kupujúci): Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

*Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu Superpes.sk

 

2.OBJEDNÁVKA TOVARU

*Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu Superpes.sk.

*Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky v internetovom obchode, prípadne emailom na adrese info@superpes.sk

*Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o zaevidovaní objednávky do systému. Následne po overení objednaného tovaru a rezervácie tovaru na sklade našimi pracovníkmi odošle predávajúci potvrdenie rezervácie tovaru. Naši pracovníci môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.

*Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok. Každá objednávka je teda záväzná. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.


Každá objednávka musí obsahovať:

*Meno kupujúceho

*Poštovú adresu pre doručenie tovaru
*Telefonické číslo alebo email
*Kód tovaru alebo presný názov tovaru
*Počet kusov z každej položky tovaru
*Dátum vystavenia objednávky
*Spôsob úhrady za tovar
*Spôsob prepravy a prevzatia tovaru

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

*IČO a DIČ spoločnosti
*Kontaktnú osobu a telefón
*Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

 

Storno podmienky:

Kupujúci má možnosť stornovať objednávku podľa dodacej lehoty, ktorá je uvedená pri tovare. V prípade, že je uvedená dodacia lehota skladom, tak do 12 hodín od uskutočnenia objednávky. V prípade, že je uvedená iná lehota dodania, má možnosť stornovať objednávku do 24 hodín, resp. podľa dohody s kontaktnou osobou internetového obchodu (pre tovary ktoré sú vyrábané špeciálne pre jediného spotrebiteľa alebo na mieru).

Storno objednávky je možné uskutočňovať výhradne písomne - e-mailom.

Internetový obchod si taktiež vyhradzuje právo stornovať objednávku zákazníka v prípade neúspešnej možnosti o overenie objednávky u zákazníka alebo nedostupnosti objednaného tovaru. O tejto skutočnosti je zákazník informovaný e-mailom (email odosielaný zo systému portálu superpes.sk)

 

3.PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

*Pri prevzatí tovaru: poštovou dobierkou

 *Pred prevzatím tovaru prevodným príkazom z banky na účet prijímateľa (rozumej internetový obchod SUPERPES.sk) a to so správnym variabilným symbolom, čím sa rozumie číslo objednávky.

Kupujúci sa zaväzuje zaslať platbu so správnym variabilným symbolom a predávajúci sa zaväzuje po obdržaní čiastky dodržať zmluvné podmienky a poskytnúť kupujúcemu tovary a služby za dohodnutých podmienok.  

**V prípade neidentifikovateľnej platby je táto zaslaná späť na účet, z ktorého bola poslaná. Pri priamom vklade zostávajú peniaze na účte SUPERPES.sk, kým sa o ne neprihlási vkladateľ a adekvátne nepreukáže, že ich vkladal.  Internetový obchod Superpes.sk nie je povinný dohľadávať vkladateľa pri spôsobe úhrady priamym vkladom. 

V každej zásielke s objednaným tovarom je priložená faktúra (slúži ako dodací a záručný list a tiež je daňovým dokladom). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode Superpes.sk.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

 

4.DODACIE PODMIENKY

*Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom.

* Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

*Tovar bude odoslaný v rámci lehoty uvedenej na internetovom obchode alebo podľa dohody so zákazníkom.
*Prostredníctvom kuriéra bude tovar doručený do 48 hodín odo dňa odoslania, o čom je zákazník informovaný emailom.

Prostredníctvom dobierky Slovenskej pošty je tovar doručený najneskôr do 72 hodín od dňa odoslania, o čom je zákazník taktiež informovaný emailom. Pokiaľ je tovar odosielaný poštou a zásielka Vám nepríde do 3 dní od prijatia e-mailu s oznámením o odoslaní objednávky, informujte sa prosím na info@superpes.sk, alebo na telefónnom čísle +421 915 748 101, zásielku pre vás dohľadáme.

*V prípade, že nebudeme schopní odoslať tovar v uvedených lehotách, alebo bude objednávka nekompletná, zákazníka kontaktujeme e-mailom príp. telefonicky a oznámime termín odoslania, resp. ponúkneme adekvátny alternatívny tovar ako náhradu za objednaný. V prípade, že tovar nemôžeme zabezpečiť, informujeme zákazníka emailom, prípadne telefonicky. Ak je tovar nedostupný, internetový obchod superpes.sk si vyhradzuje právo objednávku zrušiť.

*V prípade osobného odberu je kupujúci povinný skontrolovať správnosť a úplnosť objednávky, čo potvrdí svojím podpisom na dodacom liste. 

 

Za poštovné a balné objednaného tovaru predávajúci účtuje náklady :
 

Balík uložený na pošte, s platbou vopred na náš účet = 2,29 € (balík bude uložený na vašej pošte)

Balík uložený na pošte, s platbou na dobierku = 3,29 € (balík bude uložený na vašej pošte)

Doručenie kuriérom DPD do 10 kg s platbou vopred na náš účet = 2,99 €

Doručenie kuriérom DPD do 10 kg s platbou na dobierku = 3,99 €

 

Dodanie tovaru ťažšieho ako 10 kg je zasielaný výhradne kuriérom, konkrétnu objednávku rieši internetový obchod superpes.sk priamo s objednávateľom tovaru (zákazníkom).

Pokiaľ hmotnosť prevyšuje uvedenú hranicu, kupujúci je kontaktovaný a oboznámený s cenou za dobierku. Bez výslovného súhlasu kupujúceho dobierku prevyšujúcu uvedené sumy  za poštovné nezasielame. Balné neúčtujeme.

 

5.VRÁTENIE TOVARU/ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru kupujúcim/spotrebiteľom.

Tovar musí byť nepoškodený, nepoužívaný, s kompletným príslušenstvom, návodom, záručným listom a dokladom o kúpe.  

Výňatok z aktualizovaného zákona: ,,spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar napr. s originálnymi visačkami a podobne - s tovarom môže zaobchádať iba tak, ako by mu to bolo umožnené v klasickej predajni.´´

 

Odstúpenie od zmluvy je potrebné vykonať v písomnej forme a najneskôr v posledný deň lehoty odovzdať odstúpenie na poštovú prepravu alebo ho osobne doručiť. Spotrebiteľ je povinný bezodkladne zaslať tovar na našu adresu /viď nižšie/ pri odstúpení od zmluvy, spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).  Najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy (prijatia tovaru na vrátenie) bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu, na jeho bankový účet.

 

O každom vrátení tovaru musí byť internetový obchod vopred informovaný.  Predídeme tak situáciam s nedoručenými balíkmi od poskytovateľov prepravných služieb. 

Preberáme len balíky, o ktorých sme vopred informovaní, a balíky bez dobierky.

Pokiaľ tak zákazník neučiní, zásielka sa vráti k zákazníkovi naspäť. 

Vrátený tovar je potrebné zaslať na adresu Monika Klačanská, Znievska 20, 85101 Bratislava. 

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Spotrebiteľ tiež znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

 

6.REKLAMÁCIE

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.

3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje

sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.

5. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený

v návode na používanie,

c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou,

chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,

d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

f. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,

všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými

predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

7. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať

doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe.

(http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).

9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť

bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa

uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.

Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na

výmenu tovaru za nový.

11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

a. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne,

riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci

môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za

bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom

na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,

b. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na

daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od

kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny.

c. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie

odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny

tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené

zamietnutie.

12. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti

dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

13. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

 

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov. 

 

 

7.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
g) právo na prenosnosť osobných údajov,
h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

6. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.
7. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

8. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
9. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
10. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite vymažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odhlasovacieho linku, ktorý je uvedený v každom marketingovom emaily. Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

 

E-shop superpes.sk používa na ochranu formulárov Invisible reCAPTCHA od Google.
 

8. AKCIE A ZĽAVY

Internetový obchod www.superpes.sk je oprávnený vyhlasovať  a upravovať akcie na svojich stránkach podľa uváženia. Vyhlásené akcie je však povinný dodržať až do ich odvolania, resp.zmeny. V prípade súťaže nemá zákazník žiaden právny nárok na výhru a táto ani nie je vymáhateľná. Akcie nie je možné kombinovať.

 

9. NÁHRADA ŠKODY PRI NEPREVZATÍ TOVARU


1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť, podľa ktorej je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
2. Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

 

 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

 

 

Adresa dozorujúceho orgánu:


Inšpektorát SOI so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

tel.: 032/ 6400 109

e-mail: tn@soi.sk 

 

 

V Bratislave dňa 24.5.2018

DARČEK K OBJEDNÁVKE

Nakúp nad 25 € a získaj balíček jedinečných Serrano Snack jahňacích pochúťok!

                                  Serrano Snack pochúťky

Nákup nad 50 € vám dovezieme zadarmo ✓

Poznáme psy a vieme, čo je pre nich dobré ✓

Na nás sa môžete spoľahnúť - svoje slovo držíme ✓

Staráme sa o vás ✓

Posielame prostredníctvom spoľahlivých partnerov ✓

 

 

V čítaní je sila!

Mrknite náš SuperBlog :)

 

Prihlásenie

Tento web používa cookies na analýzu návšetev. Používaním webu s tým súhlasíte. Viac informácií.